1

Dostawa mleka i przetworów mlecznych – Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0397ea33-4eb5-495b-800c-e160b3902955