+48 52 349 84 00
sekretariat@sppsp.bydgoszcz.pl
Samodzielne stanowisko ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji
Jesteś w: Strona startowa > Struktura > Samodzielne stanowisko ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji

Specjalista ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji

sekc. mgr Beata Hermann

 1. Samodzielne stanowisko ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji realizuje zadania z zakresu spraw:
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych;
 • Nadzoru
 1. Do szczegółowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji w obszarze ochrony informacji niejawnych należy:
 • realizacja zadań dla tzw. pionu ochrony, określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 • pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”;
 • nadzorowanie pracy kancelarii ewidencji dokumentów niejawnych, której obsługa realizowana jest w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych;
 • zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz zapewnienie przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta Szkoły, planu ochrony informacji niejawnych w Szkole, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji oraz innej dokumentacji;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób pełniących służbę i zatrudnionych w Szkole albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 • przekazywanie odpowiednio do Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 • nadzorowanie i prowadzenie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Szkole.
 1. Do szczegółowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji w obszarze ochrony danych osobowych należy:
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych;
 • informowanie pracowników i słuchaczy, którzy przetwarzają dane osobowe w Szkole o obowiązkach związanych z ochroną danych osobnych;
 • realizacja praw osoby, której dane dotyczą;
 • opracowanie metodyki oceny skutków dla ochrony danych osobowych w Szkole;
 • wprowadzanie zabezpieczeń, w tym środków technicznych i organizacyjnych; stosowanych w celu zminimalizowania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane podlegają ochronie;
 • przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych i zgodności jej wyników z wymogami oraz podjęcia decyzji o kontynuowaniu przetwarzania lub konieczności wdrożenia zabezpieczeń, czy ostatecznie konsultacji z organem nadzorczym;
 • przeprowadzanie analiz ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych osobowych;
 • przestrzeganie przepisów oraz innych obowiązujących procedur w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • przeprowadzanie szkoleń słuchaczy i pracowników, mających na celu zwiększenie świadomości ochrony danych osobowych;
 • współpracę z Inspektorem Ochrony Danych podczas przeprowadzania audytów w zakresie ochrony danych osobowych;
 • opiniowanie umów z podmiotami zewnętrznymi, w tym umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 • bezpośrednią współpracę z Inspektorem Ochrony Danych.
 1. Do szczegółowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji w obszarze nadzoru należy:
 • planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych przez zespół kontrolerów;
 • bieżąca analiza i gromadzenie materiałów z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdawczości w tym zakresie;
 • koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg,  wniosków i petycji składanych do Komendanta Szkoły;
 • przeprowadzanie okresowych analiz w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji wpływających do Komendanta Szkoły;
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
 • obsługa zgłoszeń nieprawidłowości;
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą;
 • koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
 • przeprowadzanie okresowych analiz z kontroli zarządczej;
 • koordynowanie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przeglądu wewnętrznych aktów normatywnych;
 • koordynowanie zadań z zakresu planowania pracy w Szkole z wyłączeniem planowania obronnego;
 • pełnienie funkcji pełnomocnika ds. równego traktowania oraz koordynatora ds. dostępności.
image_pdfimage_print
Translate »